POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym www.motosolution.pl (dalej „Serwis”), przez Spółkę AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j., z siedzibą w Warszawie, w związku z organizacją i udziałem Użytkowników w 13. Forum MotoSolution 2024 mającym się odbyć w dniach 21-22.11.2024r. w Krakowie (dalej „13. Forum MotoSolution 2024”).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników biorących udział w 13. Forum MotoSolution 2024 jest Organizator Główny (dalej „Organizator”) 13. Forum MotoSolution 2024 – spółka AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761986, NIP 5242644784, REGON 141411604, (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i poruszanych w niej kwestii prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem: review@automotivesuppliers.pl.

Postanowienia ogólne

Polityka została stworzona, aby Użytkownik 13. Forum MotoSolution 2024 mógł łatwo sprawdzić w jaki sposób Organizator przetwarza Jego dane osobowe, jakie to są dane i dlaczego to robi, tzn. co jest jego celem. W tym dokumencie można także sprawdzić kim jest Organizator, jak się z nim skontaktować w związku z danymi osobowymi Użytkownika 13. Forum MotoSolution 2024, a także jakie prawa Mu przysługują.

W związku z organizacją 13. Forum MotoSolution 2024 Organizator zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Organizator przestrzega zasad ochrony danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, które zapobiegają przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przetwarzanych Użytkowników w związku z organizacją 13. Forum MotoSolution 2024.

W Serwisie mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom przejście poprzez hiperłącze do stron internetowych Partnerów 13. Forum MotoSolution 2024. Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniach Użytkowników mogą być dodatkowo instalowane pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: LinkedIn, Facebook, Instagram, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi dostawcami. Organizator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych.

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie wskazanych działań Organizatora.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
Jakie dane są zbierane i przetwarzane?
W Serwisie są przetwarza:
 • dane zbierane automatycznie: dane dotyczące wizyty Użytkownika w Serwisie, w szczególności jego adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części „Wykorzystanie plików cookies”.
 • dane zbierane i niezbędne do wykonania umowy (udział Użytkownika w 13. Forum MotoSolution 2024): dane Użytkowników zawarte w formularzu rejestracyjnym, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.
W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. wykonania umowy (udział Użytkownika w 13. Forum MotoSolution 2024);
 2. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania Użytkownika;
 3. sprzedaży produktów i usług Administratora );
 4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk, archiwum;
 5. ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, na potrzeby prowadzenia rachunkowości i do celów podatkowych,
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 1. udzielona dobrowolnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. niezbędność do wykonania umowy (udział użytkownika w 13. Forum MotoSolution 2024) lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników, prowadzenie działań o charakterze marketingu własnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kto jest odbiorcą danych i gdzie będą one przekazywane?
Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z serwisów takich jak: LinkedIn, Facebook, Twitter;
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Adwords;

Zebrane dane mogą być przekazywane:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Organizatora działaniami realizowanymi w jego imieniu (podwykonawcom Organizatora w tym świadczącym na jego rzecz usługi informatyczne, księgowe, marketingowe);
 2. kancelariom prawnym, którym Organizator zleci obsługę prawną Organizatora i Serwisu;
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. podmiotowi obsługującemu Serwis i zapewniającemu jego sprawne działanie położonemu w Unii Europejskiej;
Jaki jest okres przetwarzania danych?

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki dane te będą przechowywane, jest ustalony w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które obligują Organizatora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres niezbędny do wykonania umowy (udział użytkownika w 13. Forum MotoSolution 2024);
 3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Organizatora (w tym występowanie z roszczeniami i obrona przed nimi);
 4. okres niezbędny do świadczenia usług Organizatora i zapewnienia niezbędnej obsługi Użytkownika;
 5. okres, na jaki została udzielona zgoda.
Jakie są prawa Użytkownika?

Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych;
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Organizatora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych jest dobrowolne ale może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (udział Użytkownika w 13. Forum MotoSolution 2024) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta i zrealizowana.

Czy użytkownik jest profilowany?
Organizator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
 1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji
 2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb Użytkownika).
Wykorzystywanie plików cookies

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody.

Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji i potrzeb Użytkowników oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Użytkownika.

Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika dobrowolna zgoda.

Stosowane Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez  Użytkownika oprogramowanie i dostosować ustawienia strony indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Używamy cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, z której pochodzą.

Ze względu na cykl życia cookies dzielimy na:

 • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, cookies dzielimy na:

 • własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych serwisów,
 • osób trzecich (naszych partnerów) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze serwisy.

W jakich celach Administrator używa cookies i czy potrzebna jest zgoda?

Lp. Rodzaj cookies Czy zgoda jest wymagana? Cel
1 Funkcjonowanie serwisu [Cookies Niezbędne] Zawsze aktywne Zgoda nie jest wymagana Użytkownik nie może wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Użytkownika ustawienia cookies. Dzięki nim Administrator może także zapobiegać oszustwom i wykrywać błędy. Te cookies są zawsze aktywne i nie można ich wyłączyć.
2 Serwis dopasowany do Użytkownika [Cookies Statystyka] Zgoda jest wymagana Dzięki tym cookies Administrator może zapewnić wydajny i przyjazny serwis, dopasowany do preferencji Użytkownika, a także może stale go ulepszać. Pozwalają one m.in. sprawdzać, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszego serwisu i czy nasza komunikacja jest dla Użytkownika interesująca, np. sprawdzane jest jak często Użytkownik wchodzi na naszą stronę, z jakich funkcji Serwisu korzysta.
3 Wygodne korzystanie z serwisu [Cookies Preferencje] Zgoda jest wymagana Dzięki tym cookies Administrator może zapewnić Użytkownikowi różne przydatne funkcje w Serwisie i zapamiętać ustawienia lub zainteresowania, np. dotyczące języka, rozmiaru czcionki czy innych ustawień prezentacji naszej strony. Dzięki tym cookies mechanizmy Serwisu potrafią także odczytać jakie ustawienia wideo będą najbardziej odpowiednie dla urządzenia Użytkownika.
4 Reklama dopasowana do Użytkownika [Cookies Marketing] Zgoda jest wymagana Dzięki tym cookies Administrator może sprawdzić aktywność Użytkownika w serwisie i dopasować reklamy do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Pozwalają one również ograniczyć liczbę wyświetleń reklam oraz mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Informacje są zbierane przez Administratora lub z pomocą partnerów reklamowych, którzy pomagają w zarządzaniu reklamami online (w tym prowadzą działania retargetingowe). Ponadto Administrator może obserwować aktywność Użytkownika nie tylko w Serwisie, ale także w innych serwisach, w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować reklamy i ofertę do potrzeb i zainteresowań Użytkownika.. Zgoda na cookies marketingowe wiąże się też z możliwością korzystania przez Administratora z wtyczek mediów społecznościowych. Pozwalają one na dzielenie się informacjami i treściami w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, LinkedInie) czy korzystanie z przycisku „Lubię to” w Serwisach, w których Użytkownik posiada konto w mediach społecznościowych i jest do niego zalogowany w trakcie korzystania z naszego serwisu. Wtyczki te mogą jednak również gromadzić informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Wtyczki społecznościowe mogą zostać wyłączone, ale w takiej sytuacji utracona zostanie możliwość korzystania z funkcji mediów społecznościowych. W kodzie strony www zaimplementowany jest Pixel Facebooka. To kod, który zbiera informacje na temat korzystania ze strony, pozwalając na podstawie zebranych w ten sposób informacji kierować do Użytkownika spersonalizowaną reklamę w ramach narzędzi reklamowych Facebooka. W ramach tego narzędzia nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające bezpośrednio zidentyfikować Użytkownika.

Jakie informacje o Użytkowniku zbieramy?

Za pomocą cookies Administrator lub jego partnerzy mogą zbierać następujące informacje o Użytkowniku:

 • dane dotyczące urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej),
 • dane dotyczące wizyt na stronie Serwisu (m.in. czas i długość wizyty, data, odwiedzane podstrony w naszych serwisach, dane dotyczące wyszukiwania),
 • adres e-mail (zahashowany),
 • informacje o reklamach, które Użytkownik obejrzał, w tym informacje o linkach, w które kliknął,
 • informacje o aktywności w innych serwisach (jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę), m.in. informacje dotyczące odwiedzanych serwisów i ich częstotliwości.

Ponadto Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
Użytkownik udziela zgody na cookies korzystając z centrum ustawień dostępnego w stopce Serwisu. Administrator udostępnia narzędzie w formie pop’upu (wyskakujące okienko), za pomocą którego Użytkownik określa swoje preferencje i udziela odpowiednich zgód odnośnie cookies podczas pierwszej wizyty w Serwisie. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę w centrum preferencji („ustawienia plików cookies”), dostępnym w stopce Serwisu.

Informujemy, że zmiana preferencji odnośnie określonych rodzajów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych usług.

Użytkownik może też w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe dot. wtyczek Narzędzi społecznościowych
W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, , Google, LinkedIN.

Wyświetlając Serwis, zawierający taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika  przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Serwisu do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownik zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie musi wylogować się z danego serwisu społecznościowego. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów lub zastosować odpowiednie ustawienia w centrum preferencji (ustawienia cookies – zakładka w stopce strony).
W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed:

 • ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną;
 • przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów;
 • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Udostępnianie na zewnątrz szczegółowych informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych mogłoby w znacznym stopniu osłabić ich skuteczność przez co zagrozić właściwej ochronie danych.

Administrator udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 • Certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są dane osobowe (Secure Socket Layer).;

Wdrożone środki techniczne i organizacyjne są okresowo poddawane przeglądom i uaktualniane.

Zmiany polityki prywatności

Organizator oświadcza, że niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana. Po dokonaniu zmiany zostanie ona opublikowana w Serwisie z nową datą.

W jaki sposób można uzyskać informacje o przetwarzaniu danych?

Wszelkie zapytania w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować drogą elektroniczną do Organizatora na adres review@automotivesuppliers.pl.

Warszawa, maj 2024